Chức Năng Nhiệm Vụ

 • Chức năng nhiệm vụ của Phòng QLĐT


                                       

                                     CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ
  1. Chức năng:
  Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn Trường.
  2. Nhiệm vụ:
  2.1. Nhiệm vụ tổng quát:
  - Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng chiến lược, mục tiêu và chương trình giảng dạy - học tập cho các loại hình đào tạo của toàn trường.
  - Xây dựng, điều hành các kế hoạch giảng dạy, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy và học.
  - Quản lý việc học tập, sinh hoạt và thực hiện các công tác hành chính giáo vụ cho sinh viên.
  - Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thi tốt nghiệp và cấp phát bằng theo quy chế của Bộ.
  - Tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng tiêu chí, quản lý và tiến hành kiểm định chất lượng đào tạo.
  - Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo thuộc lĩnh vực đào tạo.
  2.2. Nhiệm vụ cụ thể:
  - Xây dựng mục tiêu và quy mô đào tạo cho các ngành, các hệ đào tạo để trình Hội đồng Khoa học và đào tạo trường xem xét quyết định.
  - Hướng dẫn các khoa xây dựng chương trình đào tạo cho từng ngành, từng hệ đào tạo, từ đó tổng hợp trình Hội đồng Khoa học và đào tạo trường xem xét ban hành.
  - Giúp các khoa xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các kế hoạch:
  + Giảng dạy – học tập, bao gồm kế hoạch kiểm tra – thi từng học kỳ.
  + Biên soạn và xuất bản các tài liệu, phương tiện phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu…
  + Bồi dưỡng nâng cao trình độ, phương pháp sư phạm cho thầy cô giáo bao gồm kết hoạch dự giảng, bình giảng.
  + Bồi dưỡng học sinh, sinh viên xuất sắc, đào tạo nhân tài.
  + Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng Tổ chức khai giảng, sinh hoạt đầu năm và tổng kết năm học.
  + Thi tốt nghiệp và tổ chức lễ tốt nghiệp, quản lý phôi, in và cấp phát bằng tốt nghiêp, chứng chỉ.
  + Sơ tổng kết chương trình đào tạo và giảng dạy từng giai đoạn.
  - Phối hợp với các khoa, các phòng, Ban chức năng tổ chức công tác tuyển sinh hằng năm theo sự phân công của Trường.

  - Tổ chức, thực hiện các công tác hành chính giáo vụ: lưu trữ hồ sơ, tài liệu đúng quy định, cấp chứng chỉ, văn bằng, xác nhận kết quả học tập… Tổ chức sản xuất các phương tiên dạy – học.
  - Triển khải thực hiện nội quy giảng dạy, quy chế về tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và thi tốt nghiệp. Phối hợp với các khoa và các Phòng, Ban chức năng để tổ chức xét duyệt lên lớp, ngừng học, thôi học, học lại, chuyển trường… và khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên.
  - Tham gia xây dựng tiêu chí, quản lý và kiểm định chất lượng đào tạo, kịp thời phản ánh với Hiệu trưởng về tình hình giảng dạy, học tập và đề xuất ý kiến giải quyết. Chuẩn bị nội dung có liên quan để trình Hội đồng Khoa học và Đào tạo theo yêu cầu của Hiệu trưởng.
  - Tổ chức sơ tổng kết công tác đào tạo (học kỳ, năm học), bao gồm cả việc tổ chức đánh giá chất lượng thi cử, rút kinh nghiệm cải tiến chương trình cho phù hợp với sứ mệnh, quan điểm, nguyên lý giáo dục, mục tiêu đào tạo và đặc điểm thực tiễn của Trường.
  - Tổ chức hội thảo các chuyên đề có liên quan đến công tác đào tạo. Quan hệ với Phòng Đào tạo các trường (trong và ngoài nước) để chia sẽ, rút kinh nghiệm và hợp tác.                                                                     

  08/07/2016
Top