Chức Năng Nhiệm Vụ

  • Chức năng nhiệm vụ của Phòng QLĐT

    Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc hoạch định chiến lược, mục tiêu đào tạo, xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo trong toàn Trường.

    21/11/2018
Top